قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی موزه

3 نفر قبولی های دانشگاه هنر اصفهان در رشته ی موزه
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

موزه-دانشگاه هنر اصفهان

بهره دار دانیال

از ياسوج

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

کارگران آیدا

از آباده

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

زارعی فاطمه

از كاشمر

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:42:48 PM
Menu