قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي

2 نفر قبولی های دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در رشته ی تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي-دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

غلامی زهرا

از بيرجند

1 سال دوازدهم

روزانه

خدری رضوان

از اميديه

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:07:31 PM
Menu