قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی مطالعات ارتباطي

11 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی مطالعات ارتباطي
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
7 نفر

مطالعات ارتباطي-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

امامی سیدمحمدرضا

از يزد

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

توفیقی فاطمه السادات

از اسلام‌شهر

2 سال يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

نصرالهی فاطمه

از اسلام‌شهر

2 سال يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

آغاجریان مجتبی

از اميديه

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

زنگنه دلنیا

از كرمانشاه

1 سال دوازدهم

روزانه

بناحقدوست محمدمهدی

از مشهد

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

کلامی محمد یاسین

از تهران

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

دهقانی قهنویه فاطمه

از اصفهان

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

دائمی فاطمه

از قزوين

1 سال دوازدهم

روزانه

زادمهر علیرضا

از ياسوج

1 سال دوازدهم

روزانه

شفیعی مریم

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:13:41 AM
Menu