قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی علوم تربيتي

8 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی علوم تربيتي
6نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

علوم تربيتي-دانشگاه تهران

حسین زاده یزدی زهره

از اسفراين

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

حسن پور هاجر

از اسفراين

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

عموئی ششکل فاطمه

از آستانه اشرفيه

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

منیفی هستی

از كرمانشاه

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

سنگی زاده شهدادی مینا

از كرمان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

سهرابی امیرحسین

از تهران

2 سال هشتم و دوازدهم

روزانه

عابدینی سانیجی مطهره

از يزد

1 سال دوازدهم

روزانه

بادیه نشین ثریا

از فرديس

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 5:31:50 AM
Menu