قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی آموزش زبان و ادبيات فارسي

7 نفر قبولی های پرديس امام سجاد - بيرجند در رشته ی آموزش زبان و ادبيات فارسي
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

آموزش زبان و ادبيات فارسي-پرديس امام سجاد - بيرجند

محمدیان زینب

از طبس

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

فرهنگيان

واحدی درمیان مهدیه

از سربيشه

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

دانش مقدم شیما

از فردوس

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

قیاسی مطهره

از بيرجند

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

طالب زاده فهیمه

از طبس

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

آخوندشریف نجمه

از تربت حيدريه

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

فدا طبس مژگان

از تهران

1 سال دوازدهم

فرهنگيان
6/2/2023 5:05:42 AM
Menu