قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی مربيگري عقيدتي

1 نفر قبولی های مرکز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه - قم در رشته ی مربيگري عقيدتي
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مربيگري عقيدتي-مرکز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه - قم

محمدی احمد محمودی علی

از شهركرد

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:14:58 PM
Menu