قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی هتلداري

2 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی هتلداري
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

هتلداري-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

قیاسی زهرا

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

جمشیدی علی

از فرديس

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:14:24 AM
Menu