قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی روابط عمومي

8 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی روابط عمومي
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

روابط عمومي-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

مهرابی فرناز

از تهران

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

عبدلی زهرا

از اسلام‌شهر

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

کرمی نجفی فائزه

از رزن

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

مرویان حسینی مائده سادات

از تهران

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

حاج کرمی زهرا

از خميني شهر

1 سال دوازدهم

روزانه

میرحبیب اله فاطمه سادات

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

حسن آبادی فاطمه

از محمد شهر

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

شعبانی قمری یاسمن سادات

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 4:54:31 AM
Menu