قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی زبان و ادبيات عربي

24 نفر قبولی های پرديس نسيبه تهران(محل تحصيل شهيدباهنرتهران) در رشته ی زبان و ادبيات عربي
15نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
7 نفر
2 سال دانش آموز کانون
5 نفر
1 سال دانش آموز کانون
9 نفر

زبان و ادبيات عربي

پرديس نسيبه تهران(محل تحصيل شهيدباهنرتهران) 24 پرديس نسيبه - تهران2 پرديس علامه طباطبايي - اروميه19 پرديس حضرت معصومه - قم18 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز16 پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس30 پرديس شهيد رجايي - اروميه26 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد20 پرديس شهيد مفتح - شهرري23 پرديس آيت اله طالقاني - قم44 پرديس شهيد بهشتي - مشهد32 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز20 دانشگاه فردوسي - مشهد6 پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس17 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران5 دانشگاه يزد5 دانشگاه الزهرا(س) - تهران1 دانشگاه تهران13 دانشگاه خوارزمي -محل تحصيل کرج 6 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران10 دانشگاه كاشان3 دانشگاه مازندران - بابلسر8 دانشگاه اصفهان5 دانشگاه شيراز5 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل3 دانشگاه اراک 6 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان7 دانشگاه رازي کرمانشاه1 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين6 دانشگاه بوعلي سينا - همدان8 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز3 دانشگاه گيلان - رشت9 دانشگاه قم2 دانشگاه شهيد چمران اهواز6 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار5 دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)3 دانشگاه سمنان6 دانشگاه لرستان - خرم آباد4 دانشگاه ايلام4 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)1 دانشگاه كردستان - سنندج3 دانشگاه خليج فارس - بوشهر7 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان1 دانشگاه زابل2

آموزش زبان عربي-پرديس نسيبه تهران(محل تحصيل شهيدباهنرتهران)

خطیبی ریحانه

از تهران

5 سال از هشتم تا دوازدهم

فرهنگيان

ملکی رودپشتی معصومه

از لاهيجان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

آرمان زهرا

از تالش

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

قاسمی پرچینی ملیکا

از شهر قدس

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

قادری نصراله بیگلو نرگس

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

ابراهیمی فاطمه

از رودسر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

رضاییان نرگس

از دماوند

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

اکبرزاده مریم

از رشت

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

رمضان نیای لاهیجی نرجس

از لاهيجان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

سبحانی سیما

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

کریمی مبینا

از شهر قدس

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

دویرانی فاطمه

از زنجان

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

علی جانی دریاسری فاطمه

از لنگرود

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

علی آبادی زینب

از پاكدشت

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

احمدی حدیثه

از خدابنده

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

مرسلی آناهیتا

از ابهر

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

بابایی زهرا

از پاكدشت

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

خوشدانی فراهانی مائده

از شهر قدس

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

عظیمی کنده نسیم

از ملارد

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

مولائی سونیا

از شهريار

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

کارگر فاطمه

از رشت

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

اسکندری مریم

از اسلام‌شهر

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

عرب بافرانی سارا

از شهريار

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

عباسی زهرا

از تهران

1 سال دوازدهم

فرهنگيان
6/2/2023 5:14:54 AM
Menu