قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی فلسفه

4 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی فلسفه
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

فلسفه-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

فولادی فاطمه

از تهران

5 سال از هشتم تا دوازدهم

نوبت دوم

اسعد سامانی محمد

از سامان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

عارفیان محمدطاها

از رفسنجان

1 سال دوازدهم

روزانه

عزیزی فاطمه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:07:44 AM
Menu