قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی تربيت بدني و علوم ورزشي

7 نفر قبولی های پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد در رشته ی تربيت بدني و علوم ورزشي
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

تربيت بدني و علوم ورزشي

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد7 پرديس علامه طباطبايي - اروميه5 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان5 پرديس زينب کبري (س) - اراك8 پرديس شهيد باهنر - اراك6 پرديس شهيد بهشتي - مشهد18 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 5 پرديس بنت الهدي صدر-قزوين8 پرديس شهيد مدرس - سنندج11 پرديس شهيد باهنر - شيراز 14 دانشگاه صنعتي شاهرود1 پرديس دکتر شريعتي - ساري16 پرديس نسيبه - تهران6 پرديس شهيد رجايي - شيراز6 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران6 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان16 پرديس امام خميني - گرگان19 دانشگاه اصفهان5 دانشگاه الزهرا(س) - تهران2 پرديس رسالت - زاهدان6 دانشگاه فردوسي - مشهد2 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران5 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز7 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد5 پرديس شهيد رجايي - اروميه4 دانشگاه تهران6 پرديس علامه طباطبايي - بوشهر7 دانشگاه لرستان - خرم آباد2 دانشگاه شهرکرد2 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين2 دانشگاه اراک 2 دانشگاه شيراز5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز3 پرديس شهيد باهنر - اصفهان3 پرديس شهيد چمران - تهران10 دانشگاه سمنان5 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز5 دانشگاه بيرجند3 دانشگاه مازندران - بابلسر6 دانشگاه زنجان4 دانشگاه بوعلي سينا - همدان3 دانشگاه ايلام4 دانشگاه گيلان - رشت6 دانشگاه تبريز3 دانشگاه خوارزمي -محل تحصيل کرج 7 دانشگاه كردستان - سنندج3 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار2 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان8 دانشگاه شهيد چمران اهواز1 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان3 دانشگاه يزد4 دانشگاه قم2 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل4 دانشگاه ملاير3 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان2 دانشگاه مراغه3 دانشگاه اروميه3 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس2 دانشگاه رازي کرمانشاه2 دانشگاه كاشان2 دانشگاه زابل2

آموزش تربيت بدني-پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

راه چمنی مریم

از جغتاي

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

رحمتی نیکو

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

جهانی یامی حنانه

از قوچان

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

نجیبیان آمنه

از ميبد

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

صالح آبادی زهرا

از نقاب سبزوار

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

شریعتی زاده پوران

از فيض آبادتربت حيدريه

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

منصورزاده نرگس

از فردوس

1 سال دوازدهم

فرهنگيان
6/10/2023 6:12:12 PM
Menu