قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه

4 نفر قبولی های پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد در رشته ی آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه-پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

گلزاری زهره

از خواف

5 سال از هشتم تا دوازدهم

فرهنگيان

میرزاگلی مهسا

از كاشمر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

سیدآبادی فهیمه

از سلطان آبادسبزوار

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

سورگی فاطمه

از بيرجند

1 سال دوازدهم

فرهنگيان
6/6/2023 4:08:42 AM
Menu