قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني

1 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) در رشته ی کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر

کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز)1 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه2 دانشگاه علوم پزشکي تهران5 دانشكده علوم پزشكي ساوه1 دانشگاه علوم پزشکي لرستان-خرم آباد(پزشکي پلدختر)4 دانشگاه علوم پزشکي دزفول4 دانشگاه علوم پزشکي اروميه3 دانشكده علوم پزشكي مراغه5 دانشكده علوم پزشكي سراب5 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران5 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - خميني شهر3 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب)2 دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله11 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر)5 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ( بروجن)3 دانشگاه علوم پزشکي تبريز( مرند)3 دانشکده علوم پزشکي خوي 3 دانشگاه علوم پزشکي كاشان2 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس3 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر3 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)2 دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر)6 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل)7 دانشكده علوم پزشكي تربت جام5 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان5 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (شيروان)5 دانشگاه علوم پزشکي بم5 دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 7 دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه)3 دانشكده علوم پزشكي خمين2 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس)7 دانشکده علوم پزشکي نيشابور2 دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند)4 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان2 دانشكده علوم پزشكي اسفراين6 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني)3 دانشكده علوم پزشكي شوشتر4 دانشگاه علوم پزشکي گناباد4 دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل درگز)3 دانشکده علوم پزشکي سيرجان4 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين)4 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)8 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد(مانه وسملقان)1 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)1 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)3 دانشگاه علوم پزشکي اسدآباد(استان همدان)2 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل گرمسار)6 دانشگاه علوم پزشکي زابل3 دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر 1 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان(مجتمع اموزش عالي سلامت خاش) 1

کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني-دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز)

فتحی زآلوابی سینا

از روانسر

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:39:00 AM
Menu