قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی کارشناسي تکنسين پروتزهاي دنداني

7 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در رشته ی کارشناسي تکنسين پروتزهاي دنداني
6نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

ساخت پروتزهاي دنداني-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

سرلک علی

از اصفهان

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

روزانه

ابراهیمی امیرارسلان

از ارسنجان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ظفری رضا

از نهاوند

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

گنجی مریم

از آزادشهر

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

موسی رضایی محمدحسین

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

مرادی سیف آباد زینب

از ياسوج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

دادخواه تهرانی نیلوفر

از تيران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:47:57 AM
Menu