قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی پرستاري

33 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي مشهد در رشته ی پرستاري
23نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
4 نفر
3 سال دانش آموز کانون
4 نفر
2 سال دانش آموز کانون
14 نفر
1 سال دانش آموز کانون
10 نفر

پرستاري

دانشگاه علوم پزشکي مشهد33 دانشگاه علوم پزشکي تهران68 دانشگاه علوم پزشکي شيراز36 دانشگاه علوم پزشکي تبريز48 دانشگاه علوم پزشکي اروميه25 دانشگاه علوم پزشکي ايران35 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران82 دانشگاه علوم پزشکي تبريز (اهر)7 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان51 دانشکده علوم پزشکي نيشابور14 دانشگاه علوم پزشکي اروميه (مهاباد) 9 دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)8 دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله23 دانشگاه علوم پزشکي فسا15 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج42 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه32 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد11 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل23 دانشگاه علوم پزشکي اراک20 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج32 دانشگاه علوم پزشکي كرمان28 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ( بروجن)8 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد)9 دانشگاه علوم پزشکي كاشان33 دانشگاه علوم پزشکي کردستان-سنندج (سقز) 9 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند16 دانشكده علوم پزشكي مراغه31 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري40 دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان)22 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج12 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد20 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده)10 دانشگاه علوم پزشکي بابل30 دانشگاه علوم پزشکي همدان46 دانشگاه علوم پزشکي جهرم9 دانشگاه علوم پزشکي قم21 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران20 دانشگاه علوم پزشکي ايلام18 دانشگاه علوم پزشکي قزوين51 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)7 دانشگاه علوم پزشکي زنجان26 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان48 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر20 دانشکده علوم پزشکي خوي 24 دانشگاه علوم پزشکي يزد56 دانشكده علوم پزشكي سراب16 دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير)13 دانشگاه علوم پزشکي تبريز (ميانه) 8 دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر)11 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين)13 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد8 دانشگاه علوم پزشکي سمنان22 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد)7 دانشگاه علوم پزشکي لرستان خرم آباد-(دورود) 4 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار27 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز27 دانشکده علوم پزشکي لارستان10 دانشکده علوم پزشکي گراش6 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت28 دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد)18 دانشگاه علوم پزشکي گناباد27 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر)18 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)10 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان14 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر)17 دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر)10 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (شيروان)8 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل)25 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور_اهواز(پرستاري بستان)5 دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 21 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه19 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 13 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز)12 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس25 دانشکده علوم پزشکي خلخال14 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس)10 دانشگاه علوم پزشكي آبادان25 دانشكده علوم پزشكي تربت جام9 دانشكده علوم پزشكي اسفراين11 دانشگاه علوم پزشکي دزفول21 دانشكده علوم پزشكي ساوه10 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان36 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر)11 دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند)11 دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند)12 دانشکده علوم پزشکي بهبهان14 دانشكده علوم پزشكي شوشتر15 دانشگاه علوم پزشکي لرستان-خرم اباد(پرستاري خرم اباد)2 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان)19 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)11 دانشگاه علوم پزشکي بم11 دانشکده علوم پزشکي سيرجان19 دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر8 دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند)19 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود9 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت17 دانشگاه علوم پزشکي اسدآباد(استان همدان)11 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور_اهواز(رامهرمز) 5 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور_اهواز(مسجدسليمان) 7 دانشكده علوم پزشكي خمين12 دانشگاه علوم پزشکي زابل18 دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر(پرديس خودگردان چابهار)3 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور_اهواز(ايذه) 3 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش)3 دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر(چابهار) 4 دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر 5 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه)10 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز(ماهشهر) 7

پرستاري-دانشگاه علوم پزشکي مشهد

ابراهیمی کوچک علیرضا

از شيروان

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

روزانه

بوچک مهرداد

از اركوازملكشاهي

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

نوروزی دانیال

از طبس

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

باقریان محمدرضا

از مشهد

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

رضائی ازغندی جواد

از تربت حيدريه

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

نجار خوش بخت محمودعلی

از مشهد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

مصطفایی فاطمه

از تربت جام

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

موحدی پور مبینا

از مشهد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

فلاح راد آرین

از مشهد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

زوار جواد

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

خواجه حسنی آرمان

از كرمان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حمامی مرضیه

از بشرويه

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

عباسی الهام

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

عظیمی پیام

از فارسان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

کریم آبادی محدثه

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

مصطفائی نورالله

از بيرجند

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

شکری میترا

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

فنایی ترک امیرحسین

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

ایمانی نیوشا

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

صابری تولایی فاطمه

از نيشابور

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

ذاکر سیدعلیرضا

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

نکوئی محمدامین

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

عثمانی محمود

از خواف

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

زارع رضا

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

معتمدی فر حمیدرضا

از تربت جام

1 سال دوازدهم

روزانه

مرادی ضحی

از بجنورد

1 سال دوازدهم

روزانه

عباسیان مهدی

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

مجیدی مریم

از فردوس

1 سال دوازدهم

روزانه

علیزاده مقدم یونس

از مشهد

1 سال دوازدهم

ظرفيت مازاد

عیدی مطهره

از بيرجند

1 سال دوازدهم

روزانه

شفاعتی نسرین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

بیات مختاری رامین

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

مودت محمد

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 7:25:08 PM
Menu