قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم آزمايشگاهي دامپزشکي

8 نفر قبولی های دانشگاه تبريز در رشته ی علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

علوم آزمايشگاهي دامپزشکي-دانشگاه تبريز

محمدی کیمیا

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

جهانبان اسفهلان محمدرضا

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

جعفرزاده حامد

از اهر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

لطیف پور واذانق سما

از تبريز

2 سال يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

خاکزاد دانیال

از گرگان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

موسی پور مهسا

از تبريز

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

شوقی مریم

از تهران

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

سیف اله زاده نوشهر مهدی

از تبريز

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:40:30 AM
Menu