قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی اعضاي مصنوعي

9 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي ايران در رشته ی اعضاي مصنوعي
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي-دانشگاه علوم پزشکي ايران

شهدادنژاد محمدجواد

از جيرفت

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

رامفر ریحانه

از تهرانسر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

طاهری اوروند رضا

از اهواز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

خانلر علی

از همدان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

آسیابان بیتا

از مهاباد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

علی زاده امیرمهدی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

پوررمضان آرمین

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

لکزائی فرد احسان

از گرگان

1 سال دوازدهم

روزانه

ذوالفقاری فاطمه

از تهران

1 سال دوازدهم

ظرفيت مازاد
6/4/2023 3:52:45 AM
Menu