قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی فناوري اطلاعات سلامت

1 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران در رشته ی فناوري اطلاعات سلامت
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر

فناوري اطلاعات سلامت

دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران1 دانشگاه علوم پزشکي تهران9 دانشگاه علوم پزشکي مشهد5 دانشگاه علوم پزشکي تبريز10 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)9 دانشگاه علوم پزشکي كرمان4 دانشگاه علوم پزشکي شيراز7 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل7 دانشگاه علوم پزشکي كاشان9 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان6 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري5 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل)8 دانشگاه علوم پزشکي يزد5 دانشگاه علوم پزشکي اروميه4 دانشكده علوم پزشكي اسفراين4 دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد8 دانشگاه علوم پزشكي آبادان4 دانشکده علوم پزشکي نيشابور3 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه5 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)6 دانشكده علوم پزشكي ساوه6 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود6 دانشگاه علوم پزشکي همدان6 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه5 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز5 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد2 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس5 دانشگاه علوم پزشکي زابل2 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان1

فناوري اطلاعات سلامت-دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

مرادی رضا

از هرسين

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:05:20 AM
Menu