قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی ميكروبيولوژي

6 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی ميكروبيولوژي
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

ميكروبيولوژي-دانشگاه تهران

غلامی بهینا

از اراك

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

شیرزاد ثمین

از عجب شير

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

رحمتیان کیان

از كرمان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

همتی علی

از سنقر

1 سال دوازدهم

روزانه

کوهی کمالی سهیل

از بهارستان

1 سال دوازدهم

روزانه

خبازی مهدی

از قم

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 7:15:15 PM
Menu