قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مهندسي فضاي سبز

2 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) در رشته ی مهندسي فضاي سبز
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

رجبی راضیه

از شهريار

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

صدیق پریا

از شهرجديد هشتگرد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:26:12 AM
Menu