قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم و مهندسي خاك

2 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) در رشته ی علوم و مهندسي خاك
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

علوم و مهندسي خاك-دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

حسینی سید علی

از همدان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

خاکی حنانه

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:15:37 AM
Menu