قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی آموزش زيست شناسي

19 نفر قبولی های پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز در رشته ی آموزش زيست شناسي
14نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
9 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

آموزش زيست شناسي-پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

رضوانی محدثه

از ملكان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

دلپذیر کوثر

از بوكان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

مهدیلوی آیسل

از مرند

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

علائی خرایم فاطمه

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

اسماعیلی زهرا

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

حاجی مینا الهام

از مهاباد

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

سیدی مریم

از الوند

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

شیخ زاده اقدم رویا

از خوي

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

عبداللهی فائزه

از مهربان

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

شادمان سحر

از زنجان

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

رسول پور مهسا

از سردشت

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

رجبی فاطمه

از خدابنده

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

مسلمی حکم آباد زهرا

از تبريز

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

نصرتی آذربالستانی زینب

از تبريز

2 سال يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

منصوری بیتا

از سنندج

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

مرادی زهرا

از قروه

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

رشتبر پروین

از تبريز

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

ولی نسب مینا

از مهربان

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

نعمتی رقیه

از تهران

1 سال دوازدهم

فرهنگيان
6/10/2023 5:13:37 PM
Menu