قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مهندسي منابع طبيعي

2 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) در رشته ی مهندسي منابع طبيعي
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

علوم و مهندسي محيط زيست-دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

خرم جو فاطمه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

مطلبی زاده فاطمه

از يزد

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:43:05 AM
Menu