قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم و مهندسي باغباني

1 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) در رشته ی علوم و مهندسي باغباني
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر

علوم و مهندسي باغباني

علوم و مهندسي باغباني-دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

ساریخانی بهزاد

از اراك

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:47:13 AM
Menu