قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مهندسي توليد وژنتيك گياهي

2 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) در رشته ی مهندسي توليد وژنتيك گياهي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مهندسي توليد وژنتيك گياهي-دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

سیاه پوش محمد سینا

از اهواز

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

رشادت فربد

از سنندج

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:37:42 AM
Menu