قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی تكنولوژي پزشکي هسته اي

7 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي بابل در رشته ی تكنولوژي پزشکي هسته اي
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

تكنولوژي پزشکي هسته اي-دانشگاه علوم پزشکي بابل

خواجوئی سمیرا

از سيرجان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

محتشمی فرزان

از بافت

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

پورشفق نفیسه

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

عشقی مهدی

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

غفارزاده آهنگر مهدیه

از بابل

1 سال دوازدهم

روزانه

حیدری مطهره

از آبادان

1 سال دوازدهم

روزانه

اسلامی زهرا

از نور

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:58:05 PM
Menu