قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني

5 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج در رشته ی فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني-دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

تبریزی محمدمهدی

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

کمانکش فاطمه

از اراك

2 سال يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

پیروتی امید

از مهاباد

1 سال دوازدهم

روزانه

شیبانی فر زهره

از ياسوج

1 سال دوازدهم

روزانه

فتاحی شکیبا

از مريوان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:59:41 AM
Menu