قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسي

1 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسي
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

علم اطلاعات ودانش شناسي-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

رستم خانی دشیری مهناز

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:03:49 AM
Menu