قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی اقتصاد کشاورزي

1 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) در رشته ی اقتصاد کشاورزي
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

اقتصاد کشاورزي -دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

ملکی حنانه

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 4:14:10 AM
Menu