قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی آموزش ابتدايي

4 نفر قبولی های پرديس امام جعفر صادق - ايلام در رشته ی آموزش ابتدايي
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

آموزش ابتدايي

پرديس امام جعفر صادق - ايلام4 پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه9 پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد4 پرديس بنت الهدي صدر - سنندج10 پرديس كوثر - ياسوج6 پرديس امام سجادبيرجند بنت الهدي صدرفردوس 9 پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل6 پرديس شهيد مدرس - ايلام3 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد43 پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان6 پرديس امام خميني - گرگان28 پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري12 پرديس امام جعفر صادق - بجنورد6 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد8 پرديس شهيد مدرس - سنندج12 پرديس علامه طباطبايي - اروميه23 پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه4 پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز23 پرديس شهيد رجايي - اروميه27 پرديس شهيد باهنر - شهركرد7 پرديس شهيد باهنر - شيراز 26 پرديس بنت الهدي صدر-قزوين2 پرديس امام محمد باقر - بجنورد14 پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان4 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان12 پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد9 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان20 پرديس شهيد باهنر - كرمان18 پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج4 پرديس شهيد بهشتي - مشهد51 پرديس حضرت معصومه - قم9 پرديس شهيد رجايي - شيراز27 پرديس شهيد باهنر - همدان16 پرديس علامه اميني - تبريز26 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز26 پرديس بحرالعلوم - شهركرد4 پرديس بنت الهدي صدر - بوشهر6 پرديس شهيد باهنر - بيرجند8 پرديس بنت الهدي صدر - رشت7 پرديس دکتر شريعتي - ساري15 پرديس علامه طباطبايي - اردبيل5 پرديس شهيد بهشتي - زنجان6 پرديس شهيد مقصودي - همدان5 پرديس نسيبه - تهران22 پرديس زينب کبري (س) - اراك9 پرديس امير کبير - كرج14 پرديس امام علي - رشت7 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان19 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد10 پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس8 پرديس شهيد رجايي - سمنان6 پرديس شهيد باهنر - اصفهان27 پرديس شهيد رجايي - قزوين5 پرديس شهيد چمران - تهران3 پرديس آيت اله طالقاني - قم9 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز32 پرديس شهيد باهنر - اراك7 پرديس رسالت - زاهدان17 پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)31 پرديس شهيد مطهري - زاهدان5 پرديس شهيد مفتح - شهرري2 پرديس علامه طباطبايي - بوشهر3 پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس2 پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج7

آموزش ابتدايي-پرديس امام جعفر صادق - ايلام

صالحی بیتا

از سرابله

5 سال از هشتم تا دوازدهم

فرهنگيان

معتمدی فاطمه

از اركوازملكشاهي

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

نظری فاطمه

از ايلام

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

کارگر نگار

از بدره

1 سال دوازدهم

فرهنگيان
6/2/2023 4:53:02 AM
Menu