قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی کارشناسي ارشد معارف اسلامي

7 نفر قبولی های دانشگاه امام حسين(ع) - تهران در رشته ی کارشناسي ارشد معارف اسلامي
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

کارشناسي ارشد معارف اسلامي

کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي ومديريت گرايش مديريت سازمان-دانشگاه امام حسين(ع) - تهران

بین آبادی حجت

از يزد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

دهقانی کدنوئیه علی

از نائين

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

خزائیان محمد مهدی

از همدان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

لاغر فیروزجائی علی

از فريدون كنار

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

خجسته فر محسن

از ياسوج

1 سال دوازدهم

روزانه

جهان پناه محمدمهدی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

ابراهیمی امیرحسین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 4:35:57 AM
Menu