قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی آموزش تربيت بدني

1 نفر قبولی های پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز در رشته ی آموزش تربيت بدني
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
6/2/2023 4:36:32 AM
Menu