قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي شيمي

39 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي شيمي
24نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
4 نفر
2 سال دانش آموز کانون
17 نفر
1 سال دانش آموز کانون
15 نفر

مهندسي شيمي

دانشگاه صنعتي شريف - تهران39 دانشگاه تهران32 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران17 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران19 دانشگاه صنعتي اصفهان14 دانشگاه شيراز7 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان9 دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان7 دانشگاه اصفهان3 دانشگاه فردوسي - مشهد17 دانشگاه ايلام3 دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان)2 دانشگاه تبريز18 دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان)6 دانشگاه صنعت نفت4 دانشگاه خليج فارس - بوشهر8 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 30 مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا8 دانشگاه گيلان - رشت8 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس1 دانشگاه شهيد چمران اهواز4 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز)6 دانشگاه قم6 دانشگاه اراک 7 دانشگاه رازي کرمانشاه3 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز5 دانشگاه مازندران - بابلسر11 دانشگاه كاشان9 دانشگاه يزد11 دانشگاه صنعتي همدان5 دانشگاه زنجان19 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان14 دانشگاه كردستان - سنندج4 دانشگاه اروميه3 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز15 دانشگاه ياسوج4 دانشگاه صنعتي شيراز - مرکز آموزش عالي لامرد2 دانشگاه صنعتي شاهرود7 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان2 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل5 مرکز آموزش عالي لار1 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول3 دانشگاه بناب3 دانشگاه بجنورد8 دانشگاه صنعتي كرمانشاه4 دانشگاه سمنان8 دانشگاه صنعتي بيرجند3 دانشگاه مراغه4 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر5 دانشگاه اردکان2 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار4 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل6 دانشگاه صنعتي اروميه6 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان5 دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول)1 دانشگاه تفرش6 دانشگاه صنعتي قوچان3 دانشگاه دامغان2

مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

خواجه محمدی خانمیری فاطمه

از آذرشهر

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

بهرمندجوی محمدرضا

از شيراز

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

قاسمیان سوربنی معصومه

از ساري

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

معمارزاده فاطمه

از اراك

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

زائری حسین

از برازجان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

فیروزبخت آتوسا

از كرج

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

قائمی کامیار

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

صالحی احمدآباد سارا

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

عقبائی محمدامین

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حشمتی میرامیررضا

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

عمرانی فاطمه سادات

از زرند

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

توکلی آیناز

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

قریب یاسمن

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حاجی بیگی گاوگانی امیر

از آذرشهر

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حدادپور حمیدرضا

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

شفیعی سروستانی محمدمهدی

از قم

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

عجم الهه

از گناباد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

دماوندی اشکان

از گرگان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

اسلمی زهرا

از اقليد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

وحیدمقدم مبینا

از قم

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

مقدسی اسفوباشی حسین

از ساري

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

ضیاءحسینی زهرا سادان

از گرگان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

مرادآبادی امیرحسین

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

پیران خو محمدصالح

از كازرون

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حق وردی پویا

از شهريار

1 سال دوازدهم

روزانه

قنواتی محمد امین

از ماه شهر

1 سال دوازدهم

روزانه

فتوحی امیرحسین

از محمديه

1 سال دوازدهم

روزانه

طایری الهه

از اهر

1 سال دوازدهم

روزانه

کاظمی فائزه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

اسدی کوه باد پرستش

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

حسینی کهنوئی زهراالسادات

از كرمان

1 سال دوازدهم

روزانه

سجادی زاده محمد

از آبادان

1 سال دوازدهم

روزانه

خانگل نژاد فاطمه

از كياكلا

1 سال دوازدهم

روزانه

زین العابدین پور محمدرضا

از گرگان

1 سال دوازدهم

روزانه

اسماعیلی سامان

از قم

1 سال دوازدهم

روزانه

اسماعیلی طاهری امیرمحمد

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

مهدی زاده فاطمه

از گرگان

1 سال دوازدهم

روزانه

فرامرزی محمدحسین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

بزرگی کاسگری فاطمه

از قائم شهر

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:31:50 AM
Menu