قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي انرژي

11 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران در رشته ی مهندسي انرژي
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

مهندسي انرژي-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

گل میمی امیررضا

از نوشهر

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

صفری مهدی

از ملارد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

ترک زبان یاسین

از ملارد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

دهقانی امیرمحمد

از يزد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

شکیبائی ابرندآبادی امیرحسین

از يزد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

محمدحسنی هستی

از كرمان

1 سال دوازدهم

روزانه

رستمی هومان

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

سالارخانی آذین

از ساري

1 سال دوازدهم

روزانه

کنارکوهی محمدمهدی

از بهارستان

1 سال دوازدهم

روزانه

مشمولی پطرودی محمدپارسا

از جويبار

1 سال دوازدهم

روزانه

شهیدزاده ماهانی مانا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:10:25 AM
Menu