قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی معماري داخلي

4 نفر قبولی های دانشگاه هنر تهران در رشته ی معماري داخلي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

معماري داخلي-دانشگاه هنر تهران

دوراندیش یزدی علیرضا

از اردكان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

کاظمی پردیس

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

نادی نیلا

از بابل

1 سال دوازدهم

روزانه

تاجیک محمدحسین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:39:40 PM
Menu