قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي شهرسازي

6 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی مهندسي شهرسازي
6نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مهندسي شهرسازي-دانشگاه تهران

سعادت مهر آرمان

از شهر قدس

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

فخری امیر محمد

از كرمانشاه

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

رحمتی تبار غزال

از كرج

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

طبیبیان امیرپارسا

از اصفهان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ظفری حسنا

از همدان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

جهاندار لاشکی فاطمه

از نوشهر

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/4/2023 4:42:45 AM
Menu