قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي اپتيک و ليزر

1 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي اروميه در رشته ی مهندسي اپتيک و ليزر
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مهندسي اپتيک و ليزر-دانشگاه صنعتي اروميه

صاحب دل زهرا

از خوي

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/4/2023 3:38:56 AM
Menu