قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي راه آهن

12 نفر قبولی های دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران در رشته ی مهندسي راه آهن
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
7 نفر

مهندسي ماشينهاي ريلي-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

جمشیدی محمدمهدی

از دورود

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

خادمی محمد

از تويسركان

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

بهمنی مینو

از اراك

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

یحیی نژاد محمدحسین

از كردكوي

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

عباسی علیرضا

از قوچان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

مارانی علی اصغر

از جيرفت

1 سال دوازدهم

روزانه

موسوی فاطمه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

ناشر احکامی علی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

وفائی مهدی

از بيرجند

1 سال دوازدهم

روزانه

غضنفری علی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

منافی بیرون هلیا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

واعظی سیدرضا

از تهران

1 سال دوازدهم

نوبت دوم
6/6/2023 4:13:25 AM
Menu