قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي دريا

5 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي دريا
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

ساریخانی امیر مهدی

از كرج

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

فلاح محسن

از مرودشت

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

فارسی مدان محدثه

از اهواز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

کاووسی سیدایلیا

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

سهرابی اشکان

از همدان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:45:44 AM
Menu