قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي ماشين الات دريايي

2 نفر قبولی های دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در رشته ی مهندسي ماشين الات دريايي
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مهندسي ماشين الات دريايي

مهندسي ماشين آلات دريايي-دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

محمودی علیرضا

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

صلاحی رضا

از مراغه

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:50:56 AM
Menu