قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی علوم مهندسي

15 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی علوم مهندسي
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
10 نفر

علوم مهندسي-دانشگاه تهران

اسماعیلی زاده ریحانه

از كرج

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

میرزایی آرمان

از گرگان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

نوذری آیدا

از اهواز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

نجف خانی فیجانی سجاد

از اراك

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

یزدان پناه پویا

از زرند

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

مهرالحسنی اسراء

از كرمان

1 سال دوازدهم

روزانه

بحرانی اصفهانی سیدمهدی

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

شاهنواز شاهین

از شيراز

1 سال دوازدهم

روزانه

نیک خواه محمدمهدی

از تنكابن

1 سال دوازدهم

روزانه

عابدین زاده عرفان

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

لوافی برزکی امیرحسین

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

فرهادی جهرودی محمدمعین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

بابایی محمد

از تنكابن

1 سال دوازدهم

روزانه

خادمی ریزی امین

از زرين شهر

1 سال دوازدهم

روزانه

فرنقی زاد امیر احمد

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:32:50 AM
Menu