قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی اقتصاد کشاورزي

1 نفر قبولی های دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري در رشته ی اقتصاد کشاورزي
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

اقتصاد کشاورزي-دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

مصطفایی ارغوان

از بابلسر

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 4:19:56 AM
Menu