قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی شيمي

3 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی شيمي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

شيمي محض-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

نافع ایزدموسی علی اصغر

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

برزه ابوالفضل

از شيراز

1 سال دوازدهم

روزانه

همتی هزاوه امیرحسین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:31:07 AM
Menu