قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی آموزش دانش آموزان بانيازهاي ويژه

1 نفر قبولی های پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد در رشته ی آموزش دانش آموزان بانيازهاي ويژه
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

آموزش دانش آموزان بانيازهاي ويژه-پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

زکی زاده نسرین

از يزد

1 سال دوازدهم

فرهنگيان
6/4/2023 4:16:12 AM
Menu