قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی اقتصاد

3 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی اقتصاد
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

اقتصاد-دانشگاه تهران

خراسانی احمدرضا

از ورامين

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

فوزی محمدمهدی

از تويسركان

1 سال دوازدهم

روزانه

خاندانی محمد

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:29:10 PM
Menu