دهم علوم و معارف اسلامی

نفرات برتر در آزمون 19 اسفند

زهرا  برزگر
زهرا  انصاری
ابوالفضل  راونده
زهرا  فلاح زاده
آسیه  پوراسترابادی
زهرا برزگر
بوانات /سوريان
زهرا انصاری
قم
ابوالفضل راونده
ياسوج
زهرا فلاح زاده
ابركوه
آسیه پوراسترابادی
كرمان
لیست کامل نفرات برتر آزمون 19 اسفند
3/20/2023 8:28:36 PM