بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های آذربايجان شرقي در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر مراغه تعداد قبولی کانون از استان آذربايجان شرقي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشكده علوم پزشكي مراغه علوم تغذيه
15 7 0 3 32 5211 5182
2 دانشكده علوم پزشكي مراغه پرستاري
نيمسال اول
20 11 0 9 51 5402 5778 7089
3 دانشكده علوم پزشكي مراغه علوم تغذيه
5 5 0 3 50 5343 6743 6788
4 دانشكده علوم پزشكي مراغه علوم آزمايشگاهي
8 3 0 2 59 5110 7181
5 دانشكده علوم پزشكي مراغه پرستاري
نيمسال دوم
20 7 0 6 55 5224 7513
6 دانشكده علوم پزشكي مراغه پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
9 8 0 4 59 5305 8006 8049 8021
7 دانشكده علوم پزشكي مراغه تکنولوژي اتاق عمل
20 10 1 9 36 5270 8605 8982 9784
8 دانشگاه مراغه زيست شناسي سلولي مولکولي
شبانه
5 4 0 2 31 4759 8790
9 دانشكده علوم پزشكي مراغه پرستاري
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
9 8 0 3 51 4957 9055 9055 11105
10 دانشكده علوم پزشكي مراغه علوم آزمايشگاهي
20 7 0 4 45 5020 9193 9193
11 دانشكده علوم پزشكي مراغه تکنولوژي اتاق عمل
10 6 0 5 29 4880 10085
12 دانشگاه مراغه ميكروبيولوژي
40 6 0 2 29 4648 10488
13 دانشگاه مراغه زيست فناوري
40 10 0 3 33 4675 12406 10456 32104
14 دانشگاه مراغه روانشناسي
14 6 0 5 37 4655 12415
15 دانشكده علوم پزشكي مراغه مديريت خدمات بهداشتي درماني
20 7 2 4 22 4341 12838 12838 24141
16 دانشكده علوم پزشكي مراغه کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
25 5 0 2 84 4967 13176
17 دانشكده علوم پزشكي مراغه بهداشت عمومي
27 9 1 8 53 4719 14583 17880
18 دانشگاه مراغه زيست شناسي سلولي مولکولي
40 10 0 5 39 4328 16488 16488 30380
19 دانشگاه مراغه گياه پزشكي
20 5 0 3 33 4255 18885 37431
20 دانشكده علوم پزشكي مراغه مهندسي بهداشت محيط
20 6 2 5 49 4776 23176
21 دانشكده علوم پزشكي مراغه علوم و صنايع غذايي
15 4 0 2 25 4714 26415
22 دانشگاه مراغه شيمي کاربردي
28 4 1 3 63 4675 35248
6/4/2023 5:18:48 AM
Menu