بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های آذربايجان غربي در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر اروميه تعداد قبولی کانون از استان آذربايجان غربي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي اروميه دندانپزشکي
25 10 0 1 63 6380 583 624
2 دانشگاه علوم پزشکي اروميه پزشکي
نيمسال اول
40 27 1 9 76 6222 709 929 974 798
3 دانشگاه علوم پزشکي اروميه پزشکي
نيمسال دوم
55 32 2 15 62 6182 889 1132 1521 1058
4 دانشگاه علوم پزشکي اروميه دندانپزشکي
12 6 0 3 50 6253 1039
5 دانشگاه علوم پزشکي اروميه داروسازي
25 16 1 3 57 5714 1730 2200 3043
6 دانشگاه علوم پزشکي اروميه پزشکي
45 33 9 19 57 6074 1886 2044 3087 2342
7 دانشگاه علوم پزشکي اروميه پرستاري
نيمسال دوم
30 10 1 5 52 4776 4450 7218
8 دانشگاه اروميه دکتراي عمومي دامپزشکي
45 25 0 5 50 5452 4492 5437 7293 8344
9 دانشگاه علوم پزشکي اروميه پرستاري
نيمسال اول
30 15 1 14 75 5421 4647 6225
10 دانشگاه علوم پزشکي اروميه تکنولوژي پرتوشناسي
22 10 1 2 59 5525 4826 5199
11 دانشگاه علوم پزشکي اروميه (مهاباد) پرستاري
30 10 1 5 54 5199 4922 7185
12 دانشگاه اروميه دکتراي عمومي دامپزشکي
شبانه
45 18 3 9 50 5039 5085 4652 12604 12991
13 پرديس شهيد رجايي - اروميه آموزش علوم تجربي
بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي
4 4 0 4 63 5823 5510 5889
14 دانشگاه علوم پزشکي اروميه مامايي
18 8 1 6 33 4975 6883 10872
15 دانشگاه علوم پزشکي اروميه علوم آزمايشگاهي
22 12 0 5 43 5221 6902 6910 9748
16 دانشگاه علوم پزشکي اروميه تکنولوژي اتاق عمل
22 10 0 7 28 4813 7029 9176
17 پرديس شهيد رجايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي - محل خدمت ماکو
6 3 0 3 70 5299 7218 10909
18 پرديس علامه طباطبايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي - محل خدمت سيلوانا
7 4 1 4 37 4873 7616
19 دانشگاه علوم پزشکي اروميه هوشبري
20 6 0 3 37 5433 7903 10555
20 پرديس شهيد رجايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي
9 4 0 4 48 4519 7910 10777
21 پرديس شهيد رجايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مياندوآب
7 5 0 4 41 4853 8274 8527
22 دانشگاه آزاداسلامي-واحد اروميه دکتراي عمومي دامپزشکي
40 29 0 1 49 5014 10036 10630 16064
23 دانشگاه اروميه حسابداري
12 3 0 0 49 4440 11492
24 دانشگاه اروميه مديريت بازرگاني
11 4 0 0 29 4740 11819 14482
25 دانشگاه علوم پزشکي اروميه فناوري اطلاعات سلامت
20 4 0 2 64 4181 13294
26 دانشگاه علوم پزشکي اروميه کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
17 4 0 3 35 4855 14030 16245
27 دانشگاه اروميه اقتصاد
11 3 0 1 80 4542 14185
28 دانشگاه علوم پزشکي اروميه بهداشت عمومي
25 5 1 3 71 4562 14965
29 دانشگاه علوم پزشکي اروميه مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
نيمسال دوم
8 3 1 2 44 4587 15144
30 دانشگاه علوم پزشکي اروميه مهندسي بهداشت محيط
20 7 3 6 40 4415 19924 20190
31 دانشگاه اروميه شيمي کاربردي
40 6 1 4 24 4780 22778 24727
32 دانشگاه صنعتي اروميه شيمي کاربردي
24 7 0 4 34 4548 23948 39137
33 دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه زيست شناسي سلولي مولکولي
40 6 2 4 35 4559 27497 58400
34 دانشگاه غيرانتفاعي صبا - اروميه ميكروبيولوژي
60 8 0 1 24 3904 46586 50586 68770
35 پرديس علامه طباطبايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي - محل خدمت صوماي برادوست
4 3 1 3 28
36 پرديس شهيد رجايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي - محل خدمت بوکان
8 3 0 3 40
37 پرديس علامه طباطبايي - اروميه آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي
4 3 0 3 96
38 دانشگاه علوم پزشکي اروميه داروسازي
15 4 0 1 52
39 دانشگاه اروميه گياه پزشكي
20 3 0 2 38
6/4/2023 5:36:49 AM
Menu