بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خراسان شمالي در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر بجنورد تعداد قبولی کانون از استان خراسان شمالي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد دندانپزشکي
22 14 1 2 45 5923 741 949 741
2 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد پزشکي
نيمسال اول
21 13 3 8 59 6130 999 1862 1343
3 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد پزشکي
نيمسال دوم
21 13 1 3 41 5948 1546 2391
4 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
11 6 1 3 48 5675 1855 2316
5 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
11 8 0 3 63 5700 2486 2434 2904
6 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد پرستاري
32 12 3 6 33 5077 5845 7763
7 پرديس امام محمد باقر - بجنورد آموزش ابتدايي
بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد
7 4 2 4 57 4859 6914
8 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد علوم تغذيه
33 15 1 3 41 4823 7350 12336 14949
9 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد علوم آزمايشگاهي
23 9 0 2 43 4764 7654 7654
10 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد تکنولوژي پرتوشناسي
23 6 0 0 60 5107 7910
11 پرديس امام محمد باقر - بجنورد آموزش ابتدايي
بومي خراسان شمالي - محل خدمت شيروان
4 3 0 3 72 4814 9376 10327
12 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد هوشبري
20 7 0 1 27 4555 9451 18269
13 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد مامايي
24 8 2 3 40 4904 10901 16119 10901
14 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (شيروان) پرستاري
32 8 0 1 41 5029 11010 12370
15 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد بهداشت عمومي
33 7 1 4 48 4538 12552
16 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد تکنولوژي اتاق عمل
18 11 0 2 58 5183 12690 14850 13573
17 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (شيروان) کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
18 5 0 1 43 4891 20398
18 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد مهندسي بهداشت محيط
نيمسال اول
30 5 0 4 50 4656 21570 22746
19 دانشگاه بجنورد مديريت بازرگاني
14 3 0 1 35 4171 21637
20 دانشگاه بجنورد اقتصاد
15 5 0 2 46 5001 27734
21 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد مهندسي بهداشت محيط
نيمسال دوم
30 5 0 0 50 4429 30147
22 پرديس امام جعفر صادق - بجنورد آموزش ابتدايي
بومي خراسان شمالي - محل خدمت شيروان
4 3 0 3 77
23 دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) حسابداري
17 3 1 1 13
6/4/2023 5:25:53 AM
Menu