بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های هرمزگان در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر بندرعباس تعداد قبولی کانون از استان هرمزگان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس دندانپزشکي
20 6 0 1 42 6019 926 947
2 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس دندانپزشکي
5 3 0 0 43 5850 1155
3 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس پزشکي
نيمسال اول
47 28 5 9 57 5891 1493 1727 2729 1784
4 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس داروسازي
15 4 0 0 35 5601 1912
5 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس پزشکي
نيمسال دوم
48 24 0 2 62 5773 1932 1950 2892 1954
6 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس داروسازي
31 15 0 0 54 5820 2186 2789 2825
7 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
20 11 1 4 75 5646 2550 2939
8 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
20 11 0 0 44 6026 2740 4111
9 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس علوم تغذيه
7 3 0 1 57 5361 2835
10 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس تکنولوژي پرتوشناسي
13 5 0 0 43 4990 4335
11 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس پرستاري
نيمسال اول
47 16 0 8 32 4712 7150 14536
12 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس علوم آزمايشگاهي
17 5 0 2 37 4824 8173
13 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس پرستاري
نيمسال دوم
47 11 0 5 51 4900 12576 25566
14 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس هوشبري
12 4 0 1 58 5434 12857 12857
15 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه) پرستاري
18 6 0 2 47 5173 16719 20987
16 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس بهداشت عمومي
13 4 0 2 41 4646 19607 23038
17 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس شيمي محض
24 5 2 2 25 4378 22956
18 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
20 4 0 1 31 4121 23093
19 دانشگاه پيام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس روانشناسي
15 3 0 2 29 4786 29288
20 دانشگاه پيام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس حسابداري
15 5 2 4 40 4080 46386 58477
21 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس مامايي
12 3 0 1 67
22 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
23 3 0 0 42
6/6/2023 10:36:18 AM
Menu